:::     :::

ส.บอลเปิดรับสมัครคณะกรรมการเลือกตั้ง

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565
381
ถ้าไม่อยากพลาดทุกข่าวสารของวงการกีฬา โปรดติดตามเรา :
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
Share
Twitter
Share
รู้ก่อนใคร ลึกกว่าใคร ข่าวบอลไทย ต้องที่ THSPORT

ด้วย ข้อบังคับลักษณะการปกครองของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดให้จัดการประชุมใหญ่เพื่อการเลือกตั้งสภากรรมการให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือนนับแต่วันที่สภากรรมการทั้งหมดพ้นจากตำแหน่ง การจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง ตามรูปแบบที่สหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติ (ฟีฟ่า) และ สมาพันธ์ฟุตบอลเอเชีย (เอเอฟซี) รับรอง

ทั้งนี้ สภากรรมการชุดปัจจุบัน จะครบวาระการดำรงตำแหน่งภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนั้น สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จึงจะรับสมัครผู้ประสงค์จะเข้าเป็นกรรมการในคณะกรรมการการเลือกตั้ง ซึ่งจะมีสิทธิได้รับการเลือกตั้งจำนวน 8 คน 
โดยจะเป็นกรรมการหลัก 5 คน ได้แก่ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งอันดับที่ 1-5 และกรรมการสำรอง 3 คน ได้แก่ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งอันดับที่ 6-8 คณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2567 ถึงปี พ.ศ. 2571 เพื่อทำหน้าที่เลือกตั้งสภากรรมการ ต่อไป ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ จะเป็นผู้เลือกตั้งผู้สมัครในการประชุมใหญ่ประจำปี 2566 ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. กำหนดการรับสมัคร
นับตั้งแต่วันที่ประกาศนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร
2.1 มีสัญชาติไทยโดยการเกิด
2.2 เป็นบุคคลผู้บรรลุนิติภาวะแล้ว
2.3 ต้องมีคุณวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.4 ต้องไม่เป็นบุคคลที่เป็นสมาชิกหรือผู้แทนนิติบุคคลที่เป็นสมาชิกที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้ง
2.5 ต้องไม่ติดยาเสพติดให้โทษ
2.6 ต้องไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
2.7 ต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
2.8 ต้องไม่เคยต้องคำพิพากษาอันถึงที่สุดให้ลงโทษจำคุก เว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.9 ต้องไม่เคยต้องคำพากษาอันถึงที่สุดว่ากระทำการอันเป็นการทุจริตในการเลือกตั้ง
2.10 ต้องไม่เคยกระทำการทุจริตต่อสมาคมฯ  หรือกระทำการใดให้เกิดความเสียหายแก่สมาคมฯ
2.11 ต้องไม่เคยกระทำการหรืองดเว้นกระทำการในการปฏิบัติหน้าที่ จนทำให้เสื่อมเสีย ประโยชน์ต่อสมาคมฯ
2.12 ต้องไม่เคยถูกสมาคมฟ้องร้อง ไม่ว่าในฐานความผิดใดและไม่ว่าศาลจะได้มีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วหรือไม่ก็ตาม
2.13 ต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
2.14 ต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในสมาคมฯ
2.15 ต้องไม่เป็นญาติโดยสายโลหิต หรือเป็นคู่สมรสของผู้สมัครรับเลือกตั้ง
2.16 ต้องไม่เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้ง 
3.วิธีการสมัคร
3.1.ผู้ประสงค์จะสมัครต้องส่งใบสมัครตามแบบที่กำหนดมายัง สำนักงานเลขาธิการ สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 286 ถนน รามคำแหง แขวง หัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 ไม่เกิน 17.00 นาฬิกา
 3.2.ดาวน์โหลดใบสมัครคณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ที่ ... https://shorturl.asia/N9dPE 


ถ้าไม่อยากพลาดทุกข่าวสารของวงการกีฬา โปรดติดตามเรา :
เพิ่มเพื่อน
เพิ่มเพื่อน
Share
Twitter
Share
ระดับ : {{val.member.level}}
{{val.member.post|number}}
ระดับ : {{v.member.level}}
{{v.member.post|number}}
ระดับ :
ดูความเห็นย่อย ({{val.reply}})

ข่าวใหม่วันนี้

ดูทั้งหมด